Prisma Vastgoed

Prisma Vastgoed - Inschrijfformulier

small logo

Prisma Holding B.V.


Druk onderstaand formulier af en stuur het volledig ingevuld en voorzien van alle benodigde bijlagen naar :   Prisma Holding B.V. 
  Postbus 58 
  2810 AB REEUWIJK  

Inschrijfformulier woonruimte

De door u verstrekte informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Doorhalen wat niet van toepassing is.

Persoonsgegevens:

Aanvrager:

Naam   : ........................................................................................... 
Voorna(a)m(en) voluit   : ........................................................................................... 
Geboortedatum en plaats  : ........................................................................................... 
Huidig adres  : ........................................................................................... 
Postcode en woonplaats  : ........................................................................................... 
Telefoon overdag  : ........................................................................................... 
Telefoon mobiel  : ........................................................................................... 
bankrekeningnummer  : ........................................................................................... 
BurgerServiceNummer  : ........................................................................................... 

Burgerlijke staat: Ongehuwd \ Gehuwd \ Samenwonend \ Geregistreerd partnerschap


Partner / medeaanvrager:

Naam   : ........................................................................................... 
Voorna(a)m(en) voluit   : ........................................................................................... 
Geboortedatum en plaats  : ........................................................................................... 
Huidig adres  : ........................................................................................... 
Postcode en woonplaats  : ........................................................................................... 
Telefoon overdag  : ........................................................................................... 
Telefoon mobiel  : ........................................................................................... 
bankrekeningnummer  : ........................................................................................... 
BurgerServiceNummer  : ........................................................................................... 

Burgerlijke staat: Ongehuwd \ Gehuwd \ Samenwonend \ Geregistreerd partnerschap

Samenstelling huishouden ............. Volwassenen

............. Kind(eren) van de leeftijd(en):..............

Ten behoeve van de legitimatie van de aanvrager is het tevens noodzakelijk dat aanvrager een kopie van een geldig identiteitsbewijs als bijlage toevoegt.


Gegevens gewenste woning:

 

Type woning : 2 kamer appartement / 3 kamer appartement / eengezinswoning / maisonnette / parterrewoning / 2 onder een kap.

Lift...............................ja / nee

Parkeerplaats..............ja / nee

Garage........................ja / nee

Ingangsdatum : ...........................................................................................

Voorkeur voor project : .....................................................................................

Reden ...........................................................................................

Gegevens huidige woning:

Beschikt u nu over zelfstandige woonruimte ? : ja / nee

Huidige woonruimte is : huur / koop / inwonend

Huidig type woning : ...........................................................

Huidige huurprijs incl. service en stookkosten : ........................................................

Bent u reeds huurder bij ons ? : ja / nee

Indien ja, waar ?........................................................

 

Wij verzoeken u vriendelijk bijgaande verklaring volledig ingevuld en ondertekend door uw huidige verhuurder / beheerder, eigenaar of hypotheekhouder bij te sluiten. Indien u inwonend bent, verzoeken wij u vriendelijk een uittreksel uit het bevolkingsregister bij te sluiten.


Inkomensgegevens:

Aanvrager:

Beroep : ...........................................................................................

In dienst sinds ....................................................................................

Naam werkgever....................................................................................

Adres...........................................................................................

Postcode en plaats ................................................................................

Telefoon...........................................................................................

Bruto jaarinkomen...........................................................................................

Overige inkomsten...........................................................................................per jaar / maand (bv. Alimentatie / uitkeringen / sociale verzekeringen zoals WW, WIA etc.)

Financiele verplichtingen...........................................................................................per jaar / maand

 

Partner / medeaanvrager:

Beroep...........................................................................................

In dienst sinds.................................................................................

Naam werkgever...............................................................................

Adres...........................................................................................

Postcode en plaats ...............................................................................

Telefoon...........................................................................................

Bruto jaarinkomen.................................................................................

Overige inkomsten...........................................................................................per jaar / maand (bv. Alimentatie / uitkeringen / sociale verzekeringen zoals WW, WIA etc.)

Financiele verplichtingen : .................................................................per jaar / maand

Inkomsten moeten worden aangetoond bijvoorbeeld door een recente salarisstrook en een werkgeversverklaring (volgens bijgaand model) of accountantsverklaring, danweI het aanslagbiljet inkomstenbelasting.

Zelfstandige ondernemers dienen een recent uittreksel uit het handelsregister bij de kamer van koophandel en een door een erkende accountant gewaarmerkte winst- en verliesrekening / balans bij te sluiten.

Datum..............................................................

Plaats..............................................................Handtekening aanvrager.............................................................


Handtekening partner / mede aanvrager.............................................................
..

 

Bijlagen:

□ Verklaring huidige verhuurder / beheerder, eigenaar of hypotheekhouder

□ Kopie identiteitsbewijs

□ Werkgevers- / inkomstenverklaring(en)

□ Uittreksel uit handelsregister Kamer van Koophandel (zelfstandige ondernemers)

□ Winst- en verliesrekening / balans door erkend accountant (zelfstandige ondernemers)

□ Uittreksel uit bevolkingsregister

...................................................................................................................................


 

Algemene bepalingen:

1.              De gevraagde gegevens zijn noodzakelijk om te beoordelen of aanvrager in aanmerking kan komen voor het huren van de bij onze organisatie in beheer zijnde woningen.

2.              Aan de ondertekening van deze zoekopdracht kan geen recht op toewijzing van een woning worden ontleend.

3.              De door aanvrager verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden.

4.              Aanvrager en eventuele partner zijn er mee bekend dat de gegevens worden opgenomen in een persoonsregister als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en geeft hierbij de toestemming om, indien van toepassing, de verstrekte gegevens ter kennis van de betreffende gemeente te stellen in het kader van de centrale registratie woningzoekenden.

5.              Indien de zoekopdracht resulteert in een huurovereenkomst is aanvrager en zijn partner er mee bekend en stemt hierin toe dat de verstrekte gegevens geheel of gedeeltelijk gedurende de looptijd van de overeenkomst bij de beheerder en / of eigenaar van het verhuurde worden geadministreerd en gearchiveerd en slechts worden gebruikt voor zaken die direct of indirect verband houden met de gesloten huurovereenkomst.

6.              Door ondertekening van deze zoekopdracht machtigt de aanvrager de vastgoedmanager / verhuurder  om een risico analyse uit te laten voeren op het betalingsgedrag van de aanvrager. Aan deze risico analyse zijn geen kosten voor de aanvrager verbonden. Aanvrager is ermee bekend dat de resultaten van deze analyse voor verhuurder aanleiding kunnen geven om niet tot toewijzing van de woning over te gaan, danwel hieraan nadere voorwaarden te stellen.

7.              Aanvrager verklaart ermee bekend te zijn en gaat hiermee ook uitdrukkelijk akkoord dat bij het totstandkomen van een huurovereenkomst verhuurkosten in rekening worden gebracht tot een maximum van € 200,- exclusief BTW, tenzij partijen vooraf nadrukkelijk anders zijn overeengekomen, welke kosten voor of uiterlijk bij totstandkoming van de huurovereenkomst moeten worden voldaan.

8.              Deze zoekopdracht kan alleen In behandeling worden genomen indien deze volledig ingevuld en ondertekend is en alle gevraagde verklaringen zijn bijgevoegd.

9.              De zoekopdracht blijft een jaar geldig. Verlenging vindt alleen plaats op verzoek van de aanvrager.

10.           Omdat het houden van huisdieren en het bespelen van muziekinstrumenten nogal eens aanleiding kan geven tot overlast kunnen er in de huurovereenkomst bepalingen zijn opgenomen, die hieraan enige beperkingen opleggen: Indien zulks op uw situatie van toepassing is gelieve u zich voor acceptatie van de huuraanbieding er van te overtuigen dat e.e.a. later niet tot problemen kan leiden.

11.           Indien aanvrager aangeboden woonruimte heeft geaccepteerd gaat aanvrager ermee akkoord dat terzake een huurovereenkomst wordt gesloten met een looptijd van in principe minimaal 12 maanden.

 


Werkgeversverklaring

Benodigd bij de aanvraag voor een huurwoning.

De door u verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

 

Gegevens werkgever :

Naam werkgever...........................................................................................

Adres.........................................................................................................

Postcode en plaats ...........................................................................................

Telefoon..........................................................................................................

 

Gegevens werknemer :

Naam werknemer......................................................................................m/v

Adres...........................................................................................................

Postcode en woonplaats ............................................................................................

In dienst sinds............................................................................................

 

Aard van het dienstverband:

Werknemer is in dienst : vast / voor bepaalde tijd, nl.: van .......................... tot..........................

Zijn er voornemens om het dienstverband binnenkort te beeindigen ? ja / nee

Indien ja, toelichting : ............................................................................................................

 

Inkomen:

Specificatie geldt per (datum) :   
Bruto jaarsalaris excl. overwerk e.d.   : .................................................................... 
Vakantietoeslag  : .................................................................... 
Onregelmatigheidstoeslag  : .................................................................... 
Provisie  : .................................................................... 
Dertiende maand   : .................................................................... 
Vaste eindejaarsuitkering  : .................................................................... 
Gratificatie  : .................................................................... 
Overwerk  : .................................................................... 
Totaal per jaar  : .................................................................... 

 

Leningen:

Is door u een onderhandse lening aan werknemer verstrekt ?ja / nee

Indien ja, toelichting :..................................................................................

Loonbeslag:

Is op het loon van werknemer loonbeslag gelegd ? ja / nee

Indien ja, toelichting : ....................................................

 

Ondergetekende verklaart namens werkgever dat hij/zij alle gegevens naar waarheid heeft ingevuld.

Datum..........................

     Plaats..........................

Handtekening aanvrager.................................................... Firmastempel

 

 

 

Verklaring huidige verhuurder/beheerder, eigenaar of hypotheekhouder (bankinstelling)

 

Aankruisen c.q. omcirkelen wat van toepassing is.

 

Ondergetekende,

 

Verhuurder / beheerder / eigenaar / hypotheekhouder(bankinstelling)

 

Naam...........................................................................................

Adres...........................................................................................

Postcode en plaats .............................................................................

Telefoon...........................................................................................

 

verklaart hiermee dat

Naam...........................................................................................

Adres...........................................................................................

Postcode en plaats...........................................................................................

 

bij ondergetekende verhuurder/beheerder, eigenaar of hypotheekhouder

per heden geen huur- / betalingsachterstand heeft .

steeds tijdig en naar behoren aan zijn / haar financiele verplichtingen heeft voldaan.

per heden een huur- / betalingsachterstand heeft van ............................................

de verschuldigde huur excl. service / stookkosten per maand bedraagt...............

huurder het gehuurde bewoont sinds...................

huurder het gehuurde steeds heeft bewoond zoals een goed huurder betaamt.

 

 

 

Datum.............................. Plaats..............................

 

Firmastempel